· 

Buiten winnen, is binnen beginnen

Bij organisaties hebben we het vaak

over vormen en over doen, maar veel 

minder over het laden van die vormen 

en het zijn achter dat doel.

 

Waar sta je voor?

Keuzes maken uit liefde voor de mensen, het lijkt zo makkelijk. Maar in de praktijk mega weerbarstig. Liefde kan een soort toverdrank zijn die stevigheid geeft bij het maken van keuzes. Maar liefde kan ook als basis voor lef en de vraag: waar sta je voor?

 

En in dat proces van ergens voor staan, ligt voor mij een relatie met die ondoorgrondelijkheid en dat ongrijpbare. En met het zoeken naar die oorsprong zoals de oude Chinese filosoof Lao Tse zo mooi verwoord (onderzijde van de blog).

Ik neem mijzelf even als voorbeeld om een punt te maken over iets wat we in organisaties volgens mij te doen hebben.

 

Als het gaat over de vraag ‘waar sta je voor?’ Dan heb ik in mijn leven allerlei keuzen te maken. Keuzen waarbij het steeds de vraag is wat past bij wie ik ben en waar ik voor sta. Ik heb gemerkt dat ik niet altijd de stevigheid heb (gehad)  om trouw te blijven aan mijn eigen verhaallijn. Maar ik zie daarin wel een ontwikkeling. Zeker in de puberteit liet ik me erg leiden door opvattingen en verwachtingen van de mensen met wie ik omging en deed ik soms dingen waar ik eigenlijk niet achter stond. Ik had nog niet de kracht en het vertrouwen om dicht bij mezelf te blijven.

 

En bij een gebrek aan dat houvast zocht ik het houvast buiten mezelf. Keek ik door de ogen van anderen naar wat ik te doen had en minder door die van mijzelf.

 

Naarmate ik ouder werd,  vond ik stevigheid in mezelf. Ik leerde beter wanneer ik over mijn grenzen heen ging en waar ik zelf echt behoefte aan had. In zekere zin leerde ik door de jaren heen mijzelf beter kennen in wie Ik ben en waar ik vandaan kom. Leerde ik steeds beter door mijn eigen ogen te kijken. Met de waarde die ik heb meegekregen, met het DNA dat ik nu eenmaal heb, met alle positieve en negatieve ervaringen en al het andere dat mij heeft gemaakt tot wie ik ben.

 

 

foto: david-holifield-uidpH617Fb8-unsplash

Jezelf blijven in een wereld vol idioten

Dat betekent niet dat ik na mijn puberteit altijd trouw bleef aan wie Ik ben. Ik liep me daar soms nog vanaf brengen, maar door de jaren heen vond ik toch meer en meer houvast in mezelf om me van daaruit te leren verhouden tot alle verwachtingen van buitenaf. Ik raakte als het ware steeds sterker geworteld in de grond van wie ik ben en vond daarin iedere keer wat meer stevigheid. Als het begon te waaien viel ik minder snel om.

 

Ik kom ergens vandaan, en dat geeft me stevigheid, maar ik merkte ook steeds meer dat ik ergens naar onderweg ben. Ik heb dromen en ambities, wil me ontwikkelen, nog veel gave dingen meemaken en betekenisvol zijn voor de wereld en de mensen om mij heen. Ook dat geeft me richting bij de keuze die ik maak.

 

De verhaallijn in je organisatie.
Ook een organisatie komt ergens vandaan. Met de vraag wie de oprichter was, met de waarden zoals die er zijn, met de cultuur zoals deze in de organisatie is gevormd en met de heldenverhalen daarbinnen. Maar ook is de organisaties ergens naar onderweg. Met de collectieve ambitie, die in meer of mindere mate helder is en gevoeld wordt.

 

En daarmee is er binnen iedere organisatie een verhaallijn te vinden, waarbij het steeds de vraag is in welke mate deze lijn richting geeft aan de keuze zoals ze gemaakt worden.

Net zoals ik in mijn leven, heeft een organisatie ook te maken met verwachtingen en eisen van buitenaf.

 

(Ont)wortelen

Sommige daarvan passen prima bij wie de organisatie is en wil zijn, anderen trekken bij de organisatie daar juist wat vanaf. En net als bij mij is het ook bij een organisatie die vraagt hoe stevig de eigen verhaallijn voelt en in welke mate die leidend wordt het gemaakt.

 

Juist in het vinden van de verhaallijn vanuit de bedoeling zit bij veel organisaties een groot probleem. De verhaallijn is nauwelijks ontwikkeld en geef zo weinig houvast en richting aan de keuze dat bij iedere verwachting van buitenaf de eigen verhaallijn weer geweld wordt aangedaan.

 

Het willen voldoen aan verwachtingen van buitenaf is begrijpelijk omdat de consequenties van het niet daaraan voldoen vaak niet mals zijn. Met het oordeel van de opdrachtgever komt(wel of niet) het geld, met het oordeel van de inspectie komt (wel of niet) die boete of wordt je zelfs wellicht onder verscherpt toezicht gesteld. En met bijvoorbeeld de lijstjes in het weekblad Elsevier kom je (wel of niet) positief in het nieuws.

 

 

 

 

foto:  fernando-andrade-gkgw3O2pbpQ-unsplash

Buiten winnen is binnen beginnen

Het gaat uiteindelijk om de resultaten. De missie en het strategisch beleid van de organisatie zijn de basis voor de ambities. Daaruit vloeien de individuele- en team ontwikkelplannen uit voort, die op hun beurt weer zijn gebaseerd op de resultaten (inhoud en gedrag) van de individuele teamleden en het team als geheel. Als de ambities en kwaliteiten van de organisatie, de individuen en het team stevig worden verbonden, ontstaat een synergetische kracht.

 

Uiteindelijk bepalen de resultaten die het team neerzet, de meerwaarde en het bestaansrecht van het team.

 

Zonder succesvolle resultaten kost een team meer energie dan het oplevert en creëert het op de lange termijn zijn eigen ondergang. Dus hoe goed teamleden het ook met elkaar kunnen vinden, als ze slecht presteren, is het geen succesvol team.

 

Een stevig commitment aan de collectieve teamresultaten zorgt voor volharding tot de eindstreep. Jij zult je team zo moeten coachen dat ze zich ontwikkelingsgericht en systematisch te werk gaan en continu de resultaten volgen, evalueren en bijsturen.

 

🚀 Tip: Welke resultaten willen we neerzetten als team?

Zorg dus dat er steeds duidelijkheid is over het volgende:

  • Welke resultaten willen we neerzetten?
  • In hoeverre zijn de resultaten nu bereikt?
  • Wat zijn de ontwikkelingen en zichtbare kwaliteiten?
  • Wat moet er nog gebeuren om het goed af te ronden?
  • Wat is er al en hoe kunnen we dat meer uitbuiten?
  • Wat ontbreekt nog om tevreden te kunnen zijn over het resultaat?
  • Wat zijn de consequenties als het resultaat niet behaald wordt, en voor wie?

Geef elkaar hierover voortdurend feedback en doorloopt telkens weer het proces van doelen stellen, doelen realiseren, resultaten beoordelen en bijsturen.

 

foto:  gabriel-gurrola-fcgPRZmTM5w-unsplash


Stevigheid vinden vanuit je wortel

Wiens geest niet meer in het Ondoorgrondelijke wortelt, 

moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart. 

wie de oorspronkelijkheid heeft verloren, 

moet leven vanuit de liefde. 

Wie niet meer vol liefde kan leven, 

moet tenminste rechtvaardig handelen. 

Wie zelfs dat niet meer kan, 

moet zich laten leiden door zeden en gewoonten. 

Het afhankelijk worden van de heersende moraal 

is echter de onderste trede der zedelijkheid 

en duidt reeds op verval. 

Wie dan nog meent 

zijn hart te kunnen vervangen 

is een dwaas. 

Bedenk daarom: 

De ware mens

volgt een innerlijke wet

en geen uiterlijk gebod. 

Hij drinkt uit de bron

en niet van het water

dat afvalstoffen met zich voert. 

Hij zoekt steeds de Oorsprong.

~ Lao Tse

 


Activeer en benut het talent in jezelf!

 

Coaching is een persoonlijke begeleiding in een gelijkwaardige relatie. Dit kan zowel éen-op-één, als met meerdere mensen (bv bij conflicten) of met een team. Onze ervaren coaches ondersteunen en begeleiden jouw leerproces en zorgen dat je je ontwikkeldoelen behaald. Het doel van coaching is het vergroten van de mentale vitaliteit en daarmee de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Dare! biedt verschillende vormen van coaching aan zoals TMA coaching, Personal coaching, Interventie coaching en Teamcoaching.

 

Voor iedereen een passende coaching

 

Wij werken met verschillende vormen van coaching, afhankelijk van de vraag en het doel. Op onderliggende pagina’s omschrijven we zo goed mogelijk de verschillende coachingsvormen.

 

Neem vooral persoonlijk contact met ons op om de mogelijkheden en vormen van coaching te bespreken.

 

Mijn ervaring met de coach is uitstekend. In slechts enkele comfortabele en informele sessies kwamen we al gauw tot een helder geformuleerd doel waaraan ik zelfstandig verder kon werken.

 

Meer informatie

 

Leiderschapscoaching bij Dare! is geen easy ride.

In een vrijblijvende afspraak onderzoek je of mijn aanpak bij je past,

en welke vorm van (leiderschaps)coaching

aansluit bij jouw situatie.

 

foto:  gabriel-gurrola-fcgPRZmTM5w-unsplash


bron; anders vasthouden wouter hart/ Hoe Joost Crasborn