Cultuur verandering

10 tips voor een positieve cultuurverandering

Met plezier resultaten bereiken!

Netflix doet het. Google ook. En in Nederland zijn Tony Chocolonely en Coolblue mooie voorbeelden. Maar ook

minder bekende organisaties zien hun organisatiecultuur steeds vaker als de sleutel tot succes.
Producten, diensten 
en processen kun je afkijken van de concurrentie, maar een organisatiecultuur die de kernwaarden exact weerspiegelt, blijkt veel lastiger te kopiëren. Die is daarom uniek.

Om herkenning bij klanten en de betrokkenheid van medewerkers te bevorderen, is het essentieel

dat medewerkers de cultuur en de bijbehorende kernwaarde(n) doorleven. Dit leidt namelijk niet alleen tot een goede werksfeer vol plezier, maar meestal ook tot betere bedrijfsresultaten. Hoe pak je dit aan? “De 10 tips voor een positieve organisatiecultuur” neemt je mee op een ontdekkingstocht naar wat een organisatiecultuur

aansprekend maakt. Geniet ervan!

1: Richt je aandacht op cultuur

'Culture eats strategy for breakfast'
-Peter Drucker

 

Managementgoeroe Peter Drucker zei in de vorige eeuw al: ‘culture eats strategy for breakfast’. Hoe goed en slim een strategie ook is, als de eigen organisatiecultuur geen aandacht krijgt, is deze meestal gedoemd te mislukken. Cultuur is niet goed of fout, cultuur is

 

Cultuur is er altijd en overal. Iedere dag ervaren we dat meer of minder bewust. In het dagelijks leven is het als de wind; we zien de uitingen ervan, maar niet de wind zelf. En gelukkig maar, want als we iedere dag na moeten denken over al ons handelen, draaien we door.

Cultuur is niet aangeboren, maar ontstaat tussen mensen. 

Mensen bepalen samen hoe ze het leven vormgeven en geven samen antwoord op vragen hoe zij het beste

omgaan met bijvoorbeeld tijd, hiërarchie, schaarste en liefde. Als klein kind krijg je de manieren van doen en

kijken met de paplepel ingegoten. Het is dat wat geleerd, gedeeld en doorgeven wordt. Van generatie op generatie. Zo “weten” we dat we in Nederland onbekenden vaak met U aanspreken en dat we elkaar een hand geven als we ons voorstellen. Waar dat staat? Nergens! Toch doen we het allemaal. Eigenlijk is het best lastig om een dagje niet aan cultuur te doen!

2: Zie medewerkers als mensen

'Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen'
-Loesje

 

 

 Heb je weleens nagedacht over de uitspraak: ‘Morgen

werk ik niet. Dan ben ik vrij!’ Wat zegt deze zin mensen? Het antwoord is even simpel als schokkend: als mensen werken, voelen ze zich niet vrij. Hoe kan dat? En wat is ervoor nodig om je wel vrij te voelen?

Het belangrijkste dat nodig is, is jezelf kunnen zijn en

daar dicht bij kunnen blijven. Een groot aantal mensen binnen organisaties ervaart dit helaas niet als een optie.

Zij laten veel van zichzelf achter als ze over de drempel van hun werk heen stappen. Zonde, want daardoor blijft

veel menselijk potentieel onbenut!

Historisch gezien zijn organisaties altijd plekken geweest waar mensen naartoe kwamen met een masker

op. Zowel letterlijk als figuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan het gewaad van de bisschop, het maatpak van de

directeur, de witte jas van de dokter en de bedrijfskleding in winkels en restaurants. Deze kleding duidt iemands

beroepsmatige identiteit en rang aan. Maar ook figuurlijk gezien hebben mensen vaak het idee dat ze ’s morgens

bij het aantrekken van hun kleding een deel van wie ze zijn buiten moeten plaatsen. Ze zetten een professioneel

masker op om zich aan te passen aan de verwachtingen van de organisatie.

In Japan repareren ze gebroken aardewerk met goud. Zij begrijpen dat iets dat niet perfect is nog steeds van grot 

waarde is. Het verdient aandacht en respect. Perfectie is immers ook maar saai. Zet dus vanaf vandaag je masker

 

af, dan ben je nog mooier en echter!

 

Blauw

De blauwe mens houdt van orde, regelmaat en duidelijkheid.

 

Dat schept structuur waarbinnen de eigen taken goed en zorgvuldig kunnen worden verricht.

 

Blauw levert degelijk en goed doortimmerd werk en weet dit ook bij anderen te waarderen. Mensen met een hoog-blauwe score hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Eerlijkheid staat hoog in hun vaandel en zij hanteren strakke normen en waarden: niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ze zijn rechtvaardig, soms op het strenge af, hardwerkend en geven niet snel op.

 

Ze willen wel dat anderen daar ook oog voor hebben en krijgen graag erkenning voor hun inzet en discipline. In het wereldbeeld van blauw is ordening nodig om chaos te beteugelen: als iedereen daarvan doordrongen is en trouw is aan het systeem dan loopt de zaak op rolletjes. Daarbij past ook dat er controle op naleving van regels moet zijn en dat overtreding ervan consequenties heeft en niet onbestraft kan blijven.

 

Ook religies kennen vaak een sterk blauwe insteek in de vorm van strenge regels, straf, orde en tucht en beloning voor gehoorzaamheid.

 

Mensen met hoge blauwscores zijn in de regel zuinig en hechten weinig aan luxe of uiterlijk vertoon: nuttig maar spaarzaam gebruik van geld en middelen vinden we bij hen vaak terug.

 

Kwaliteiten: secuur, orde, discipline, betrouwbaar, eerlijk

Valkuilen: streng, vasthoudend aan regels, niet geneigd tot verandering

 

Voorbeelden: Blauwe eigenschappen vinden we veel in de financiële sector: de belastingdienst, accountancy en financiële afdelingen. Maar ook bijvoorbeeld in wetgeving en -handhaving (politie) en in strenge geloofsgemeenschappen, waar eerlijkheid, zorgvuldigheid, en betrouwbaarheid, straf en beloning belangrijk zijn. In organisaties vinden we deze kleur veelvuldig terug in een bijpassende ingetogen huisstijl.

Oranje

Oranje is de kleur van de doelmatigheid.

 

Mensen met een hoge oranje score gaan voor het resultaat, de winst en het persoonlijke succes en willen daar ook erkenning voor. Het resultaat mag gezien worden: luxe, mooie kleding, design interieurs en fraai aangelegde tuinen duiden op een sterk oranje motivatie.

 

Men ziet eerder kansen dan bedreigingen en is ook bereid om risico’s te nemen om deze kansen te benutten. Dat vraagt om strategisch slim spel, waarbij er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

 

Oranje is flexibel en zal doen wat nodig is om het gewenste resultaat binnen te halen, waarbij het credo “het doel heiligt de middelen” ver doorgevoerd kan worden. De insteek van oranje is competitief en dat maakt dat deze mensen vaak moeite hebben met het delen van succes, regels als belemmerend kunnen ervaren en ook een sterke focus hebben op de korte termijn.

 

Oranje wil erkenning voor wat ze bereiken en wil gezien worden, is vaak expressief, prettig in de omgang en oogt goed verzorgd.

 

Kwaliteiten: succesvol, doelmatig en efficiënt, flexibel

Valkuilen: overvraagt, winst ten koste van, statusgericht

 

Voorbeelden: Oranje is de kleur van het succesvolle ondernemerschap in brede zin. Winst en succes behalen op basis van een slimme strategie en het handig benutten van kansen zijn typisch oranje motieven. De sterkst groeiende en meest succesvolle ondernemingen kennen veelal een sterk oranje motivatie.

Groen


Oog voor de medemens en invoelend vermogen is typerend voor mensen met een hoog groene score.

 

Groen hecht aan het groepsgebeuren, goed overleg en onderlinge communicatie. Pas als iedereen zich lekker voelt en de sfeer goed is, kan er optimaal gepresteerd worden.

 

De groene mens is er dan ook veel aan gelegen om dit met elkaar te bewerkstelligen: er wordt veel gepraat, waarbij men emoties niet uit de weg gaat en besluiten worden bij voorkeur met consensus genomen. Dat maakt dat de besluitvaardigheid wel eens onder druk kan komen staan.

 

Mensen met een hoog groene score houden er over het algemeen niet van om zelf op te vallen en kunnen ook bij anderen het afwijken van de groepsnorm maar matig waarderen.

 

Groen gaat voor harmonie: problemen tracht men op te lossen, maar liever worden conflicten vermeden en probeert groen de vrede te bewaren.

 

Credo: “Alle mensen zijn gelijk”.

 

Kwaliteiten: warm, inlevend, hulpvaardig, harmonie, consensus

Valkuilen: te soft, weinig besluitvaardig, conflictmijdend, weerstand tegen individueel succes

 

Voorbeelden: Groen vinden we sterk terug in mensen en organisaties met een zorgend karakter, zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook in het onderwijs en organisaties die op een of andere wijze de situatie in de wereld willen verbeteren, zoals bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen.

 

Geel

Geel is de kleur van individuele vrijheid en onafhankelijkheid, van onderzoek en analyse, origineel en oorspronkelijk.

 

Mensen met een hoge gele score zoeken autoriteit in zichzelf, gaan hun eigen gang en kunnen daardoor gereserveerd of eigenwijs overkomen. Zij komen vaak met creatieve oplossingen die schijnbare tegenstellingen kunnen verenigen in eenvoudige en heldere win-win oplossingen.

 

Ze houden ervan om zaken breed en over grenzen te overdenken en de hogere systematiek te doorgronden. Het inzicht dat daarmee verkregen wordt biedt ruimte voor echt werkende oplossingen voor de lange termijn.

 

Geel is open en tolerant naar andere waarden, zonder zich daarmee te vereenzelvigen. Men zoekt naar de kern, de waarheid, de beste oplossing. De gele mens is dan ook kritisch en wil op basis van argumenten overtuigd worden.

 

Gele leiders zijn in staat het beste uit hun mensen te halen door ze de vrijheid te bieden om hun eigen talenten te ontplooien, zonder dwang op resultaat of discipline.

 

Omdat geel eerst wil begrijpen kan besluitvorming en handelen lang op zich laten wachten. De gele denkkracht kan door de buitenwereld ook als lastig en ingewikkeld ervaren worden.

 

Geel ziet de complexiteit en erkent dat het eigen denken en handelen niet alleen consequenties heeft voor de directe omgeving en op de korte termijn, maar breed kan uitwerken over een lange periode.

 

De hang naar onafhankelijkheid en vrijheid mag geen schade brengen aan het totaal; geel beperkt zich tot wat nodig en passend is. Dat kan sober zijn, maar als de situatie erom vraagt kan elke uiting (ook luxe) of type gedrag ingezet worden.

 

Kwaliteiten: open, innovatief, creatief, vrij, motiverend leiderschap, dringt door tot de kern

Valkuilen: complicerend, chaotisch, gereserveerd, eigenwijs, kritisch

 

 

Voorbeelden: Het Verlichtingsdenken is een typisch geel verschijnsel. Waarheidsvinding in plaats van geloven; op basis van waarnemingen en analyse begrip krijgen waarmee verklaard en voorspeld kan worden. Hoog geel vinden we ook bij startende bedrijven in innovatieve sectoren, zoals de biotechnologie en ICT.

Turkoois

Turkoois ziet dat alles op aarde in samenhang met elkaar beweegt en weet zich onderdeel van dit grote geheel.

 

Dit inzicht wordt verkregen door het integreren van intuïtief voelen en weten: “Het leren begrijpen van het ritme van alle leven, waar wij maar een klein onderdeeltje van zijn, en haar stroom leren kennen”.

 

Het integreren van alternatieve geneeswijzen in de reguliere medische wetenschap is hiervan een voorbeeld. “Niet een enkel proces of orgaan, maar het totale fysieke, geestelijke en mentale functioneren van de mens in samenhang met de omgeving, op zowel micro- als macroniveau, is bepalend voor de gezondheid”.

 

Het individu is maar een klein onderdeel in de grote, totale dynamiek van een naar orde strevend systeem. Dit totale systeem begrijpen en dienen, bijvoorbeeld door minimalistisch leven, dient ook het zelf als onderdeel daarvan.

 

Turkoois is niet bang voor de complexiteit en onzekerheden van het geheel, maar verheugt zich erin als een natuurlijk en vanzelfsprekend uitgangspunt.

 

Geld, status en macht zijn irrelevant en dagelijkse beslommeringen zijn onbelangrijk. Turkoois kan daardoor goed relativeren. De buitenwereld ervaart deze mensen vaak als vreemd, zweverig en weinig concreet.

 

Kwaliteiten: holistisch, mondiaal, eenvoud, sober, relativerend, onbaatzuchtig

Valkuilen: weinig concreet, geen realiteitszin, vaag, wereldvreemd

 

Voorbeelden: Turkoois is in ontwikkeling en nu nog zeldzaam. Het wordt gezien bij enkele individuën. Daar waar (exacte) wetenschap verbinding zoekt met intuïtie is bijvoorbeeld sprake van turkoois.

Profile Dynamics Spiraal drijfveren

De drijfveren ontwikkelen zich in een spiraal die pendelt tussen individueel en meer groepsgericht. Zo is men in de paarse groep veilig en geborgen, maar als individu onzichtbaar. Hieruit ontwikkelt zich de rode behoefte om zich te onderscheiden en respect te verdienen met macht en kracht, hetgeen leidt tot agressieve chaos die beteugeld moet worden met blauwe orde en structuur, en zo verder. In deze hiërarchie worden de eerdere drijfveren begrepen door de latere, maar omgekeerd is dat niet zo.

 

 

 

 

 

"Samenwerken en elkaars drijfveren leren kennen was het doel van de dag. Dankzij de professionale begeleiding van Ina Mennegat werd het een dag vol inzichten. Het ontdekken van elkaars kwaliteiten, feedback sessie. Zo kunnen we samen met nog meer plezier, meer bereiken voor het team en de organisatie"

Meer referenties lezen

Meten is weten

Profile Dynamics analyse

De Profile Dynamics® analyse bestaat uit een eenvoudige vragenlijst. U vindt deze op het internet en het invullen ervan neemt gemiddeld ongeveer 20 – 30 minuten in beslag. De speciale software analyseert uw antwoorden en verwerkt uw persoonlijke profiel in een grafiek.

Elke kleur kent zijn kwaliteiten en valkuilen

Let wel dat u zich nooit helemaal in één kleurtypering zult herkennen. Ieder mens is uniek en het is juist de combinatie van de kleuren die uw persoonlijkheid tekent. Ook wijzen wij u erop dat er geen ‘goede’ of ‘foute’ profielen zijn.

 

Elke kleur kent zijn kwaliteiten, maar ook valkuilen, en heeft zijn eigen omgeving nodig om tot volledige bloei te komen.

 

Wellicht biedt het profiel meer inzicht in uw relatie met anderen en krijgt u een beter beeld van uw huidige werksituatie, of geeft het u ideeën voor een loopbaan die beter bij uw persoonlijkheid past.

 

De expressie in de grafiek (onder) geeft aan in welke volgorde van voorkeur iemand denkt en handelt, terwijl de weerstand laat zien wat negatieve gevoelens oproept en energie kost.

Profile Dynamics Expressie en Weerstand grafiek

Aan de linkerkant boven de streep zien we de expressie. Dit zijn de drijfveren die het denken en doen bepalen. Aan de rechterkant onder de streep zien we de weerstand. Dit zijn de drijfveren die vanuit de omgeving negatieve gevoelens oproepen. Dit profiel valt kort te typeren als een traditioneel mensenmens.

 

Het is een uitgesproken profiel vanwege het relatief steile ‘trappetje’. Dat betekent dat er een duidelijke voorkeur is voor bepaalde drijfveren, in dit geval de Gele en Oranje drijfveer. Vrijheid, complexiteit en denkkracht staan hoog in het vaandel. Deze persoon is in staat het beste uit hun mensen te halen door ze de vrijheid te bieden om hun eigen talenten te ontplooien, zonder dwang op resultaat of discipline.

 

Dit profiel mijdt liever het conflict (Paars). Als de Paarse drijfveer doorslaat naar behoudend zijn, weinig kritisch en vasthouden aan het oude (weerstand) dan heeft deze persoon daar grote moeite mee. Dat is immers strijdig met het gevoel voor denkkracht, vrijheid en discipline. Verder heeft deze persoon weinig affiniteit met de doorgeslagen uitingen van Turkooise zoals weinig concreet, geen realiteitszin, vaag, wereldvreemd. Dat zit de Gele innovatieve en resultaatgerichtheid in de weg.

Profile Dynamics Energiebalans grafiek

Deze persoon ervaart positieve energie in een omgeving met een goede werksfeer waar de mens centraal staat, waar goed wordt gecommuniceerd en waar ieders mening telt. Daarnaast mag er oog zijn voor tradities en mag men trots zijn op wat er in het verleden is bereikt.

 

Energie kan worden verloren in een omgeving waar waar machtsvertoon en dominantie de boventoon vieren, of ellebogenwerk en status een belangrijke rol spelen.

Samenwerking en spanningen

Frictie tussen waardensystemen

Tussen de waardensystemen bestaan fricties. Zo ergert het naar harmonie strevende groen zich bijvoorbeeld aan de agressie van rood en heeft het naar vrijheid en autonomie strevende geel grote moeite met de beperkende regelzucht van blauw.

 

Deze fricties maken dat mensen met verschillende drijfveren minder goed met elkaar uit de voeten kunnen en dat mensen met gedeelde waarden elkaar beter begrijpen en makkelijker met elkaar samenwerken.

 

Ook kunnen hoge scores op conflicterende drijfveren binnen eenzelfde profiel duiden op sterke interne conflicten en een gevaar op energieverlies en burn-out betekenen.

Groei en ontwikkeling

Het unieke van Profile Dynamics® is niet alleen dat het drijfveren nauwkeurig en objectief meet, maar tevens diverse praktische handvatten biedt om het functioneren van organisaties te verbeteren.

 

Er zijn meerdere verschillende niveaus waarop organisaties de kennis van persoonlijke drijfveren kunnen inzetten voor ontwikkeling en groei, zowel van de individuele werknemer als van de organisatie in zijn geheel.

Voorbeelden van een Profile Dynamics teamprofiel

In dit voorbeeld zien we dat geel (creativiteit en vernieuwing) een belangrijke gemeenschappelijke drijfveer is van de groep en dat het resultaat telt (oranje). Daarbij heeft men ook oog voor de werksfeer (groen). Per saldo levert geel de meeste energie op. Er is een grote weerstand tegen te starre en strenge regels (blauw), behoudzucht (paars) en agressie en conflicten (rood).

Download
Teamrapportage Profile Dynamics
Download hier een uitgebreid voorbeeld van een teamprofiel
Voorbeeld teamrapportage 2019.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Voorbeeld individuele profielen

Als we de individuele profielen vergelijken, zien we dat alle teamleden drijfveren gemeenschappelijk hebben met de leidinggevende, behalve teamlid 3. Deze meer sociale (groen) en nauwgezette persoon past niet in het team en kan het alleen vinden met teamlid 2 vanuit de ordenende drijfveer (blauw); een drijfveer die in de totale groep juist op veel weerstand kan rekenen (zie boven).

Persoonlijke profilering

De Profile Dynamics® analyse geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren en laat zien of iemand geschikt is voor een bepaalde functie of past binnen een bestaand team, of hij of zij een persoonlijk coachingtraject behoeft of misschien elders beter op zijn of haar plaats is. De objectieve en neutrale uitslag maakt dit inzichtelijk en bespreekbaar en helpt om persoonlijke wensen enerzijds, en de mogelijkheden en behoeften van de organisatie anderzijds, op elkaar af te stemmen. Belangrijke toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld werving en selectie, management development, mobiliteit, outplacement en re-integratie.

Organisaties versterken

De Profile Dynamics® analyse geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren en laat zien of iemand geschikt is voor een bepaalde functie of past binnen een bestaand team, of hij of zij een persoonlijk coachingtraject behoeft of misschien elders beter op zijn of haar plaats is. De objectieve en neutrale uitslag maakt dit inzichtelijk en bespreekbaar en helpt om persoonlijke wensen enerzijds, en de mogelijkheden en behoeften van de organisatie anderzijds, op elkaar af te stemmen. Belangrijke toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld werving en selectie, management development, mobiliteit, outplacement en re-integratie.

In bovenstaand voorbeeld is te zien dat de afdelingen en hun profielen goed aansluiten bij het type werkzaamheden en dat de meeste leidinggevenden een goede match hebben met zowel de afdeling als met het managementteam. Alleen met de productieafdeling is dit niet het geval, hetgeen problemen kan geven tussen de directie en het afdelingshoofd Productie. De afdeling zal daarbij partij kiezen voor het eigen afdelingshoofd dat hiermee wel een goede aansluiting heeft.

Referenties en bronnen

Clare W. Graves, Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist, April 1974, pages 72-85.

Don E. Beck and Chris C. Cowan, Spiral Dynamics – Mastering Values, Leadership and Change (1996)

Hans Versnel and Hans Koppenol, Managing Drives (2002).

Meer informatie over het werk en het gedachtegoed van Clare W. Graves vindt u op de website www.clarewgraves.com

 

Meer informatie over Profile Dynamics® vindt u op www.profiledynamics.nl

Download
Profile Dynamics theorie handout
profile-dynamics-theorie-handout.pdf
Adobe Acrobat document 151.6 KB

Lezingen en workshops

Drijfveren training

 

Verder lezen

Blog

Profile dynamics
Verdieping voor managers 

 

Verder lezenDare! voor leiders en teams

Dare! is er er voor leiders, medewerkers, teams én organisaties. Vanuit inzicht in de 'onderstroom' en drijfveren ontwikkelen wij leiderschapsprogramma's en bouwen wij mee aan sterke teams en aan de ontwikkeling van individuen. Wij zijn energiek, ondernemend, creatief en bieden externe inspiratie voor interne motivatie. Wij helpen inzichten om te zetten in acties en écht leren": van weten en denken naar doen!

Met betekenisvolle impact en positieve energie stimuleren.

 

Onze missie: Organisatie in beweging brengen, succesvolle mensen nog succesvoller maken!

Bedrijfs gegevens

 

 

Dare!

Muldershof 21

7468 GR Enter

 

Contactgegevens

T: 06-23 92 09 84

@: info@darebeweegt.nl

 

BTW-id: NL001582678B33

Bank: NL54RBRB0706478967

KvK:70578877


Invoegen maus icoon?: Linkedin/ you tube/ outlook


PRIVACYVERKLARING

 

Samenwerkingsvoorwaarden

 

Klachtenprocedure